AVTALSVILLKOR

 1. Allmänt. Träningsanläggningen bedriver en träningsanläggning där dess medlemmar och gäster fritt får använda den träningsutrustning som finns i Träningsanläggningens lokaler under Träningsanläggningens generösa öppettider. Träningsanläggningen är ansluten till CMS, Skandinaviens största organisation för träningsanläggningar. Bestämmelserna nedan äger tillämpning på Träningsanläggningens.
 2. Avtalstid. Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. För närvarande gäller följande perioder; 6, 12 eller 24 månader. Annan tidsperiod kan dock särskilt överenskommas om beaktningsvärda skäl föreligger. Det finns för närvarande två typer av avtal beroende på betalningsform. Kontantavtal och s.k. autogiroavtal, se vidare nedan. Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut, om inte förtida uppsägning enligt punkten 17 sker. Autogiroavtal upphör genom uppsägning i enlighet med punkten 17 nedan. Om autogiroavtalet inte sägs upp i enlighet med punkten 17 nedan, fortsätter Avtalet att gälla löpande månadsvis med samma villkor och med samma prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 4.
 3. Priser och betalningar. Medlemspriser framgår av Träningsanläggningens vid var tid gällande prislista. För privatperson erläggs betalning antingen kontant i förskott eller genom s.k. autogiroavtal. Vid autogiroavtal delas kostnaden upp månadsvis, lika stora betalningar där månadsavgiften erläggs i förskott genom att dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro. Ett särskilt medgivande krävs för detta. När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället erläggas mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro, utan att i förväg meddela Träningsanläggningen, tas en administrativ avgift ut om för närvarande 200 kr. Om inte ny autogiroöverföring omedelbart går att återupprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Priser för studenter. För att erhålla aktuell studentrabatt skall giltigt CSN/MECENATkort uppvisas vid inträde som medlem i Träningsanläggningen. – En månad efter varje termins start kontrolleras giltigheten på studentkortet. Om giltigheten upphört, uppgraderas medlemskapet automatiskt till den vid aktuell tid gällande ordinarie medlemsavgiften.

 1. Prisjusteringar. Prisjusteringar av löpande avtal, efter den bundna avtalstidens utgång och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas genom skriftligt besked och/eller genom annonsering på Träningsanläggningens hemsida minst 45 dagar före själva ikraftträdandet. Medlemmen är skyddad mot prisjusteringar under den fast valda avtalsperioden enligt punkten 2 och ändring sker först när denna period löpt ut eller förlängs med ny fast avtalsperiod. Undantaget är kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Träningsanläggningen inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen.
 2. Frysning. Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalstid görs på grund av något av nedan angivna skäl och betalning av månadsavgift upphör fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Framställan om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges.

Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl: a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg. b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan. c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader. d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta.

Frysning beviljas ej för – självpåkallat träningsuppehåll – semester – hög arbetsbelastning på sitt arbete eller av andra liknande skäl.

 1. Minimiålder för medlemskap. För att teckna medlemsavtal måste personen ifråga ha fyllt 16 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs även målsmans underskrift.
 2. Medlemskort. Medlemskortet är personligt och får inte nyttjas av annan. Om detta sker har Träningsanläggningen rätt att stänga av medlem som innehar kortet. Medlem som besöker Träningsanläggningens lokaler skall alltid läsa sitt medlemskort i den kortläsare som finns placerad på receptionsdisken. Förlorat eller skadat kort skall anmälas och ersätts mot en avgift om för perioden är 150 kr.
 3. Adressändringar. Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Träningsanläggningen, såsom t ex nytt autogirokonto, skall omgående anmälas till Träningsanläggningens personal.
 4. Aktiviteter och utrustning. Träningsanläggningen förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för deltagande i vissa kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer har inbjudits. Träningsanläggningen kan komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och säker träningsmiljö och träningsstandard.

 1. Ansvar för ägodelar och olycksfall etc. Träningsanläggningen ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gästs egendom. Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i lokalernas omklädningsrum.

Träningsanläggningen ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från träningsanläggningens sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan t ex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från träningsanläggningens respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt.

Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst etc. utgår inte under några omständigheter. Träningsanläggningen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.

 1. Hälsotillstånd Medlemmar eller gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Träningsanläggningens aktiviteter.
 2. Trivsel- och träningsföreskrifter. Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av träningsutrustning etc, vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Träningsanläggningens personal eller via anslag i Träningsanläggningens lokaler. Medlemmar förutsätts att vid besök i Träningsanläggningens lokaler alltid visa hänsyn och respekt och inte uppträda på ett störande sätt.
 3. Avtalsbrott och uteslutning. Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Träningsanläggningen rätt att utesluta denna medlem vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetald månadsavgift. Avtalet upphör för båda parter vid närmast följande månadsskifte. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.
 4. Personuppgiftslagen (PUL). När en person registrerar sig som medlem i Träningsanläggningen ber Träningsanläggningen denne om uppgifter om denne som Träningsanläggningen sedan sparar i sin medlemsdatabas. Genom underskrift av Avtalet samtycker den blivande medlemmen till att sådana uppgifter lämnas till Träningsanläggningen och delvis även publiceras på Träningsanläggningens hemsida. Enligt PUL har medlemmen rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som Träningsanläggningen sparar. Som medlem vid Träningsanläggningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Medlemmen medger att Träningsanläggningen får tillföra och uppdatera sina medlemsdatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god medlems- och registervård, såsom t ex korrekta person-, namn- och adressuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Träningsanläggningens åtaganden gentemot medlemmen och för att informera medlemmen om erbjudanden samt andra åtgärder i marknadsföringssyfte. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Träningsanläggningen att vidta rättelseåtgärder.
 5. Överflyttning av avtal. Vid medlems flytt från en ort till en annan med CMS-ansluten träningsanläggning, får medlemmen kostnadsfritt flytta över gällande medlemskap till den nya ortens träningsanläggning, med tillgodoräknande av erlagd avgift och outnyttjad avtalstid.
 6. Uppsägning av avtal. Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut.

Uppsägning av autogiroavtal skall ske minst en månad före avtalstidens utgång. Avtalet upphör därefter vid avtalstidens utgång.

För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad fast avtalsperiod, gäller minst en månads uppsägningstid. Avtalet upphör vid hel kalendermånads utgång.

Medlem äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid med en månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort (om inte punkt 16 är tillämplig) eller på grund av andra beaktningsvärda omständigheter utom medlemmens kontroll. Angivna beaktningsvärda omständigheter måste kunna styrkas. Medlem äger därtill rätt att säga upp avtalet enligt punkterna 4 och 10.

För att Träningsanläggningen skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. Träningsanläggningen uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av Träningsanläggningen, som ett redskap för Träningsanläggningen att förbättra och förändra sin verksamhet.

17. Tvist. Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.